ul. Umultowska 39, Poznań 61 847 26 63 sklep@koris.pl

„Marantz - Wymień stare stereo na nowe”

17-06-2019

WYMIEŃ STARE STEREO NA NOWE

 

Uzyskaj wyjątkowe oszczędności w najnowszych promocjach Marantz i zanurz się w unikalnym świecie dźwięków.

Zamień swój stary wzmacniacz, odtwarzacz CD lub inny komponent stereo

i zyskaj do 5000 zł oszczędności, kupując wybrane produkty Marantz.

 

 

REGULAMIN PROMOCJI

„Marantz - Wymień stare stereo na nowe”

(zwany dalej „Regulaminem”)

z dnia 01 czerwca 2019 r.

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji pod hasłem „Marantz - Wymień stare stereo na nowe (zwanej dalej „Akcją Promocyjną”) jest Koris S.J. Sieńczak&Sieńczak, 61-614 Poznań, ul. Umultowska 39

(zwana dalej „Organizatorem”).

 

§2

Termin, miejsce i cel Akcji Promocyjnej

 1. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w specjalistycznym sklepie/sklepach stacjonarnych Organizatora oraz w specjalistycznym sklepie internetowym Organizatora, wyłącznie dla zamówień z wyborem opcji: odbiór w sklepie.
 2. Czas trwania Akcji Promocyjnej w Sklepach stacjonarnych obejmuje okres od dnia 1 czerwca 2019 r. do dnia 31 lipca 2019 r. lub do wyczerpania zapasów, natomiast w Sklepie internetowym organizatora obejmuje okres od dnia 1 czerwca 2019 r. od godziny 00:01 do dnia 31 lipca 2019 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów.
 3. Celem Akcji promocyjnej jest sprzedaż wybranych urządzeń marki Marantz w sposób aktywujący i promujący postawę konsumentów, która sprzyja trosce o środowisko, a w szczególności wspieraniu nawyku selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zbiórka elektroodpadów).

 

§3

      Uczestnicy Akcji promocyjnej

 1. Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, przedsiębiorcy i osoby prawne, które wezmą udział w Akcji promocyjnej, spełnią i zaakceptują zasady, o których mowa w §4 Regulaminu (zwane dalej "Uczestnikami").

 

§4

Zasady Akcji promocyjnej

 1. Akcja promocyjna dotyczy sprzedaży następujących, wyłącznie nowych produktów Marantz: PM10, SA10, MP KI Ruby, SA KI Ruby, ND8006, PM8006, HD-AMP1, HD-DAC1, HD-CD1, zwanych dalej „Produktami promocyjnymi”.
 2. Uczestnik, który w czasie trwania Akcji promocyjnej dokona zakupu produktu promocyjnego z oferty Sklepu Organizatora lub w jego sklepie internetowym w opcji: „odbiór w Sklepie” i dostarczy do Sklepu Organizatora dowolny zużyty, ale działający komponent stereo, tj. wzmacniacz, odtwarzacz CD lub inny, (zwany dalej „Zużytym sprzętem”) uprawniony będzie do otrzymania rabatu w wysokości wymienionej poniżej, który będzie naliczany od ceny regularnej brutto produktu biorącego udział w promocji.
  1. Marantz PM10 – cena regularna 34 995 zł - cena promocyjna 29 995 zł - rabat: 5 000 zł
  2. Marantz SA10 – cena regularna 29 995 zł - cena promocyjna 24 995 zł - rabat: 5 000 zł
  3. Marantz PM KI Ruby – cena regularna 17 995 zł - cena promocyjna 14 995 zł - rabat: 3 000 zł
  4. Marantz SA KI Ruby – cena regularna 17 995 zł - cena promocyjna 14 995 zł - rabat: 3 000 zł
  5. Marantz ND8006 – cena regularna 5 495 zł - cena promocyjna 4 495 zł brutto - rabat: 1 000 zł
  6. Marantz PM8006 – cena regularna 5 495 zł - cena promocyjna 4 495 zł brutto - rabat: 1 000 zł
  7. Marantz HD-AMP1 – cena regularna 4 995 zł - cena promocyjna 3 995 zł brutto - rabat: 1 000 zł
  8. Marantz HD-DAC1– cena regularna 3 495 zł - cena promocyjna 2 995 zł brutto - rabat: 500 zł
  9. Marantz HD-CD1 – cena regularna 2 695 zł - cena promocyjna 2 195 zł brutto - rabat: 500 zł
 3. Przekazanie zużytego sprzętu jest równoznaczne z przeniesieniem praw własności na rzecz Organizatora co Uczestnik potwierdza pisemnie w kuponie stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu (Załącznik 1)
 4. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech towarów objętych Akcją promocyjną.
 5. Uczestnikom Akcji promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w wysokości udzielanego rabatu.
 6. Rabat jest jednorazowy tzn., że przysługuje wyłącznie jeden raz i jedynie w czasie trwania Akcji promocyjnej oraz Rabat nie może być przyznany na zakup produktów po zakończeniu Akcji promocyjnej.
 7. O zakupie w promocyjnej cenie w sklepie internetowym decyduje data złożenia zamówienia.
 8. Lista Dealerów i ich sklepów biorących udział w Akcji promocyjnej jest dostępna na stronie internetowej Akcji pod adresem sklep@koris.pl
 9. Informacje na temat każdego produktu można znaleźć na stronie internetowej www.marantz.pl lub stronie internetowej Dealera biorącego udział w Akcji promocyjnej.
 10. Pytania dotyczące tej Akcji promocyjnej powinny być kierowane bezpośrednio do Dealera w niej uczestniczącego.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcji promocyjnej w dowolnym czasie nawet bez dotrzymywania terminów, w całości lub w części lub w celu modyfikacji kursów walut.

 

§5

Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie ograniczona jest do ceny produktu uwzględniającej Rabat (tj. obowiązującej w trakcie Akcji promocyjnej), którego to produktu roszczenie dotyczy.
 2. Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy przepisów prawa.

§6

      Reklamacje i wymiana towarów

 1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej powinny być zgłaszane w trakcie trwania Akcji promocyjnej oraz przez 21 dni od jej zakończenia w Sklepie Organizatora lub pod adresem e-mail: sklep@koris.p z tematem wiadomości „Marantz - Wymień stare stereo na nowe”

Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej składane w formie pisemnej w Sklepie Organizatora powinny zawierać dopisek „Marantz - Wymień stare stereo na nowe” oraz powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres zamieszkania, adres e-mail (jeżeli Uczestnik posiada), kopię dowodu zakupu oraz dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji.

 1. Postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w §6 ust. 1 i 2 Regulaminu, trwa 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany przez Uczestnika, drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, ani również za zmiany innych danych uniemożliwiające prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane, jeśli zmiana danych uniemożliwia doręczenie korespondencji.

§7

Reklamacje dotyczące towarów i usług.

 1. Reklamacje dotyczące towarów (produktów) lub usług mogą być składane w Sklepie Organizatora.
 2. Sklep Organizatora wprowadza dla Uczestnika możliwość wymiany lub zwrotu Produktów promocyjnych zgodnie z zasadami wymiany towaru dostępnych w Sklepie Organizatora.
 3. Uczestnikowi, który dokonał zakupu w Sklepie Internetowym organizatora, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r.   o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tj. Dz. U. Nr 2012, poz. 1225 ze zmianami) na zasadach określonych Regulaminem Sklepu Internetowego i Ogólnymi Warunkami Umowy Sprzedaży.
 4. Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz.827).
 5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy przepisów ustawy.

 

§8

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Akcji promocyjnej jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży, zawarcia umowy o świadczenie usług oraz w przypadku reklamacji towaru lub usługi jak również celach archiwalnych. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Akcji promocyjnej.

 

§9

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Akcji promocyjnej „Marantz - Wymień stare stereo na nowe” dostępny jest w Sklepach Organizatora lub na stronie sklepu internetowego Organizatora.
 2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 3. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
 4. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby Uczestnika.
 5. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji promocyjnej nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Akcji promocyjnej, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego i Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2019 r.